Sfântul Ioan Damaschin


Cuvânt la Buna-Vestire a preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare Maria

Acum praznicul şi sărbătoarea preaslăvită şi împărăteasă a Împărătesei a strălucit mai mult decât razele soarelui cele strălucitoare ca aurul. Acum Biserica cea sobornicească şi apostolică se înfrumuseţează în chip minunat bucurându-se.
Acum se adună cu tot poporul să sărbătorească cei iubitori de praznice şi vederi[duhovniceşti]. Acum să se veselească cele cereşti, cele pământeşti şi cele dedesupt şi toate făpturile din ele.
Acum să fie lăudată cea cu totul lăudată ca o preaslăvită cu laute atotslăvite. Acum să fie mărită Fecioara cea de Dumnezeu mărită şi aleasă şi care a fost făcută organ a lui Dumnezeu. Acum să fie slăvită cea cu adevărat cu multe nume şi cu mulţi ochi şi mai înaltă decât toată zidirea împreună. Acum să fie fericită chivotul lui Dumnezeu care a cuvântat cu Dumnezeu, care L-a încăput pe Dumnezeu, cea mai proslăvită decât toată lumea. Pentru că într-adevăr bucuria şi veselia se răspândesc peste toată lumea. Să-şi ridice glasul toate adunările[de credincioşi]. Astăzi toate popoarele să strige Împărătesei care s-a născut din David, zicând dimpreună cu David: „Lucruri mărite s-au grpit despre tine, cetate a lui Dumnezeu, a Marelui Împărat.” Să se deschidă astăzi cartea profeţilor cea scrisă de către Dumnezeu şi să vorbească despre pururea copilă şi Fecioara Maria. Astăzi să se bucure prin mijlocirea cetăţii celei însufleţite toate cetăţiile Iudeii. Astăzi Gavril, coriferul acestui praznic peste toate sărbătorile, să se strige şi să zică dintru înălţime: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine”. Să strigăm astăzi şi noi, cei ce avem limbile de tărână, şi să-i spunem mult-preaslăvitei şi purtătoarei de Lumină Maicii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos câteva rostiri înveselitoare şi să o lăudăm armonios zicând :
„ Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău!”.
Bucură-te, cea plină de har, care ai fost aleasă dintre toate rudeniile,şi seminţiile,şi limbile,şi neamurile ,şi popoarele.
Bucură-te, cea plină de har, cea mai dinainte de veci hărăzită Făcătorului şi Împăratului veacurilor.
Bucură-te, împlinirea Vechiului şi Noului Testament.
Bucură-te, floarea cea bogat înflorită a purtătorilor de Dumnezeu Părinţi şi Patriarhi.
Bucură-te, numele cel din veac proorocit de către profeţi.
Bucură-te, urmaşa părintelui întregii lumi[Adam], care a fost plăsmuit de Dumnezeu Însuşi.
Bucură-te, fiică a Evei, maica întregii lumi şi prima între femei.
Bucură-te, antitipul vasului însufleţit al lui Noe.
Bucură-te, ceea ce ai ieşit nemincinos în urma făgăduinţei lui Dumnezeu din coapsa lui Avraam, părintele neamului (lui Israel).
Bucură-te, scară ce ai atins cerul, pe care demult a văzut-o Iacov, cel mare între patriarhi.
Bucură-te, rugul cel cuprins de flăcări, pe care l-a văzut demult în muntele Sinai Moise, cel atotvestit.
Bucură-te, toiagul ce a înmugurit dumnezeieşte, al lui Aaron, al celui cu adevărat renumit între preoţi.
Bucură-te, cortul cel nou de porfiră de multe feluri, pe care l-a făurit Beţaleel cel iscusit.
Bucură-te, oracol de aur şi pietre nestemate, ţesut cu fir de aur.
Bucură-te, altar de jertfă adumbrit de către cei doi Serafimi. Bucură-te, sfinţenia veşmântului arhieresc efod.
Bucură-te, (altar de) tămâiere din aur… au slăvit cu glas mare toţi îngerii Mei.
Bucură-te, cea în care sălăşluindu-Se cu Trupul a locuit pentru noi Cel ce zice în (cartea lui) Isaia: „Eu sunt Cel-Dintâi şi Eu sunt de azi înainte”.
Bucură-te, odor de Dumnezeu purtător, care ai încăput cu trupul pe Cel pe Care nu-L poate încăpea nimic.
Bucură-te, vas de Dumnezeu purtător, auz mai presus de toată auzirea.
Pentru aceasta bucură-te: pentru că ai născut Pruncul despre Care prefeţeşte Iuda zicând: „Iuda-mi este pui de leu: de pradă, fiul meu, te-ai ridicat”.
Bucură-te, că ai născut Pruncul despre Care dumnezeiescul părinte David zice că „I se va da Lui din aurul Arabiei”.
Bucură-te, că ai născut Pruncul Căruia-I slujesc, după cum spune Daniel (proorocul), mii şi miriade de îngeri.
Bucură-te, că ai născut Pruncul pe Care-L cântă şi slăvesc şi binecuvântează toată zidirea celor cereşti şi a celor pământeşti.
Bucură-te, că ai născut Pruncul despre Care teologhisesc Heruvimii cei cu mulţi ochi şi-L numesc Domn Serafimii cei cu câte şase aripi.
Bucură-te, că ai născut Prunc în cetatea cea vestită a lui David.
Bucură-te, că ai născut pe Pruncul cel mai înainte de veci, dar şi nou-născut, Care vine de la izvoarele lui Israel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s